Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą).

Rozporządzenie wprowadza nowe korzystne regulacje dla osób fizycznych, które mają zwiększyć ochronę tych danych poprzez m.in.:

 • prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji kiedy osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane
 • łatwiejszy dostęp do danych - informacje o przetwarzaniu naszych danych powinny być w jasnej i zrozumiałej formie
 • obowiązek informowania o naruszeniu danych
 • silniejszą ochronę praw dzieci - zgoda na przetwarzania danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę na dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody
 • lepszą egzekucję przestrzegania przepisów.

Publiczna Szkła Podstawowa w Wielgomłynach przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym poniżej danymi adresowymi.

 

2. Akty prawne:

1)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2)      Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELGOMŁYNACH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach reprezentowana przez Dyrektora Leszka Wróblewskiego, 97-525 Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 9, tel 44 787 10 13.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach -  Pani Agata Kosińska (e-mail: iod@wielgomlyny.pl);
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązku prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach - art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

  • Ustawa o Systemie Oświat z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361)
  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2159 i 2203)
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz. U. poz. 2203)

 b)   w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawa wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw.

 

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w danym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

 

9.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

        

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


   10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez  Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

   11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi  przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

DO POBRANIA:       Klauzula            Ochrona danych osobowych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Wróblewski
Ilość wyświetleń: 473
08 stycznia 2020 09:02 (Leszek Wróblewski) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2020 08:58 (Leszek Wróblewski) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2020 08:11 (Leszek Wróblewski) - Zmiana treści zakładki.